Rekenmodel Participatiewet ©

Wilt u precies weten wat de meerjarige financiële effecten zijn voor uw gemeente van de invoering van de Participatiewet en de tegelijkertijd doorgevoerde bezuinigingen? Het nieuwe online IROKO-Rekenmodel Participatiebudget geeft u in één oogopslag een goed en onderbouwd inzicht en u kunt zelf “wat als” analyses uitvoeren en varianten ingeven.

Inmiddels hebben circa 60 gemeenten het Rekenmodel Participatiebudget bij ons afgenomen en hebben wij de uitkomsten van het Rekenmodel op locatie gepresenteerd aan bestuurders, hoofden en beleidsadviseurs.

Wij actualiseren ons Rekenmodel voortdurend. Afgelopen september hebben we de gegevens uit de Septembercirculaire 2015 van het Gemeentefonds in het model verwerkt. Op basis van vragen en suggesties van onze klanten hebben we een versie ontwikkeld die online beschikbaar is en waarin u zelf aanpassingen kunt plegen. Deze versie is nu beschikbaar. Nieuwe elementen in het model zijn:

 • U kunt zelf eenvoudig ‘wat als’ analyses uitvoeren en varianten doorrekenen;
 • U beschikt altijd over de actuele basisgegevens omdat wij nieuwe gegevens direct verwerken, bijvoorbeeld nieuwe gegevens over macro budgetten, over de verdeling van budgetten over de gemeenten, nieuwe financiële jaarcijfers van uw SW-organisatie en CPB-prognoses van het aantal WWB-uitkeringen;
 • Het model geeft voor het basisjaar (nu 2014) inzicht in de opbrengsten- en kostenstructuur van uw Wsw-organisatie ten opzichte van landelijk gemiddelden.

In het model ziet u voor uw gemeente (tot en met 2020):

 • de omvang van het Participatiebudget;
 • het deelbudget klassieke doelgroep en het deelbudget nieuwe doelgroep in 2015;
 • de doorwerking van de nieuwe verdeelmodellen op de deelbudgetten klassieke en nieuwe doelgroep voor de jaren 2016 – 2020;
 • het definitieve deelbudget Wsw in 2015;
 • de doorwerking van het verdeelmodel op het deelbudget Wsw voor de jaren 2016 – 2020;
 • de opbrengsten- en kostenstructuur van uw Wsw-organisatie t.o.v. het landelijke gemiddelde NIEUW;
 • het beslag van de kosten van de uitvoering van de Wsw op het Participatiebudget, bij ongewijzigd beleid;
 • de kosten voor de voorziening nieuw beschut werk;
 • een raming van het aantal bijstandsuitkeringen op basis van de meest recente ramingen van de landelijke ontwikkeling van het CPB;
 • uw resterende Participatiebudget per huishouden met een bijstandsuitkering.

Nieuw is dat u:

 • de gegevens van uw gemeente kan benutten voor specifieke analyses of businesscases door één of meerdere “wat als” analyses uit te voeren;
 • eigen varianten kunt toevoegen.

Altijd de actuele basisgegevens in het model

NIEUW! De gegevens van uw gemeente worden door ons direct geactualiseerd. Dit gebeurt bij:

 • veranderingen in de verdeling van de deelbudgetten in het gemeentefonds;
 • veranderingen in de macrobudgetten;
 • nieuwe jaarcijfers over de financiële realisatie van uw SW uitvoering;
 • nieuwe CBS-gegevens over het aantal bijstandsuitkeringen in uw gemeente.

IROKO zorgt goed voor haar relaties, biedt service en helpt kordaat. Onze service houdt o.a. in dat we voor u kosteloos een presentatie over de basisvariant van het Rekenmodel voor uw gemeente verzorgen, aan bestuurders en/of ambtelijke medewerkers, over de uitkomsten van het model. En we geven een gebruikersinstructie aan de medewerkers die met het Rekenmodel aan de slag gaan.

In de Flyer Rekenmodel Participatiebudget vindt u meer informatie over het online Rekenmodel Participatiebudget en over de kosten voor het gebruik. Heeft u interesse, wilt u een online demonstratie van het Rekenmodel of heeft u vragen, neem dan contact op met Peter van Nes via (06) 2011 4244 of pvnes@iroko.nl