Sociaal domein - Actuele opdrachten

Hieronder vindt u een overzicht met actuele opdrachten van IROKO:

Projectleider/Beleidsadviseur Meedoen naar Vermogen – Gemeente Nieuwegein

De projectleider van IROKO ondersteunt de gemeente Nieuwegein bij de ontwikkeling van een lokaal werkleerbedrijf en het lokale werkteam.

Programmamanager Kandidaatbenadering Werkbedrijf Den Haag i.o. – Gemeente Den Haag

In het proces van de vorming van het Werkbedrijf Den Haag levert IROKO de programmamanager voor de het programma Kandidaatbenadering.

Projectleider Segmentering en Arbeidsmarktrelevant Handelen – Gemeente Den Haag

IROKO levert de Gemeente Den Haag de projectleider Segmentering en Arbeidsmarktrelevant handelen in het proces om te komen tot een nieuw werkbedrijf voor de Gemeente Den Haag.

Scenario’s uitvoering Sociale Werkvoorziening en Beschut Nieuw – Regio Noord-Holland

In opdracht van een groep Noord-Hollandse gemeenten onderzoekt IROKO scenario’s voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening en Beschut Nieuw.

Beleidsadviseur/projectsecretaris – Werk & Inkomen Hoeksche Waard

IROKO biedt Werk & Inkomen Hoeksche Waard in 2018 beleidsmatige ondersteuning op in de versterking van de cliënt- en werkgeversbenadering.

Kwartiermaker Uitvoering Wsw – Gemeente Nieuwegein

IROKO ondersteunt de Gemeente Nieuwegein door levering van de Kwartiermaker Wsw. Het regionale SW-bedrijf, PAUW-bedrijven, houdt in zijn huidige vorm op te bestaan. De kwartiermaker is vanuit de gemeente Nieuwegein verantwoordelijk voor de voorbereiding en implementatie van gemaakte keuzes voor de lokale uitvoering van de Wsw.

Interim manager WSP – Gemeente Den Haag

IROKO levert het Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag een interim manager. Deze interim manager geeft binnen de WSP-organisatie leiding aan een uitvoeringsteam.

Scenario’s voor de uitvoering Participatiewet – Regio Friesland

IROKO ontwikkelt voor een groep gemeenten in Friesland die regionaal samenwerken op dit terrein van de Wsw en re-integratie scenario’s voor de uitvoering van de Participatiewet.

Onderzoek vormgeving en structuur regionale arbeidsmarktbeleid regio Parkstad

Onderzoek in opdracht van het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktbeleid van de regio Parkstad Limburg. Onderzocht is welke stappen er in de periode 2014-2018 zijn gezet rond de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet in de regio en welke belangrijke keuzes in de komende bestuursperiode voor liggen.

Strategisch adviseur/directiesecretaris – Werk & Inkomen Hoeksche Waard

Een senior adviseur van IROKO ondersteunt Werk & Inkomen Hoeksche Waard als strategisch beleidsadviseur/directiesecretaris. Onderdeel van de opdracht is onder andere: strategische advisering van de directie van WIHW op het brede taakveld van WIHW (inkomen schulddienstverlening,  werk/participatie en werkleerbedrijf) vertegenwoordiging van WIHW in het Sociaal Beleids Team, doorontwikkeling van ontschotte ontwikkelpaden WMO-Werk.

Onderzoek juridische en financiële consequenties van overgang naar een centrumgemeente-model – DSW Rijswijk e.o.

In opdracht van het dagelijks bestuur van DSW Rijswijk e.o. onderzocht IROKO de juridische en financiële consequenties van een eventuele keuze tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling DSW Rijswijk e.o. als opmaat voor de uitvoering van de Wsw in een Werkbedrijf van de gemeente Zoetermeer. Het onderzoeksrapport bevat een overzicht van de te nemen juridische stappen om de gemeenschappelijke regeling op te heffen en een inschatting van de kosten die een opheffing met zich mee zou brengen.

Kwartiermaker Participatiebedrijf – Gemeente Ede

De deelnemende gemeenten in het werkvoorzieningschap Permar, waarvan de gemeente Ede de grootste is, hebben besloten deze op te heffen en de uitvoering van de Wsw zelf vorm te geven. IROKO leverde kwartiermaker voor het Participatiebedrijf van de gemeente Ede. Binnen het Participatiebedrijf wordt het werkdeel van de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening uitgevoerd. Op 1 januari 2018 is het Participatiebedrijf in Ede gestart onder de naam Werkkracht.

Interim manager Team Ontwikkeling en Ondersteuning – Dienstverlening Drechtsteden

Dienstverlening Drechtsteden voert sinds 1 januari 2016 voor 4 gemeenten de publiekszaken. IROKO leverde een interim manager voor het Team Ontwikkeling en Ondersteuning. Opdracht was het vormen van een nieuw samenwerkend en resultaatgericht team.

Verkenning toekomstscenario’s arbeidsparticipatie voor inwoners met en arbeidsbeperking – Dagelijks Bestuur DSW Rijswijk e.o.

In opdracht van het Dagelijks Bestuur van DSW Rijswijk e.o., bestaande uit drie wethouders van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer, voerde IROKO een verkenning uit naar toekomstscenario’s voor de arbeidsparticipatie van inwoners met een arbeidsbeperking. Aanleiding hiervoor waren de uitgebreide verantwoordelijkheden van de gemeenten voor de (arbeids)participatie van inwoners met een arbeidsbeperking. Het eindrapport van de verkenning is eind september 2016 opgeleverd. In het rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt, beoordeeld op een aantal beoordelingscriteria en van een financiële onderbouwing voorzien. De uitgewerkte scenario’s zijn vooral gebaseerd op de visies en behoeften van de betrokken gemeenten. Ook is een analyse van de uitvoeringsorganisatie DSW gemaakt.

Ondersteuning Financieel spoor Werkbedrijf – Gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop bereidden de vorming van een (Alphens) Werkbedrijf voor. De basis voor de vorming van het Werkbedrijf is vastgelegd in een Koersplan. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft IROKO gevraagd om ondersteuning en advies te bieden bij de uitwerking van het financieel spoor van het Koersplan. In nauwe samenwerking en afstemming met financiële adviseurs, beleidsadviseurs en leidinggevenden van de gemeenten, is een indicatieve begroting voor het Werkbedrijf opgesteld.

Voorzitter werkgroep Financiën en Begroting Leerwerkbedrijf – Gemeente Emmen

De gemeente Emmen was vanaf de zomer van 2016 bezig met het maken van een bedrijfsplan voor het Leerwerkbedrijf. IROKO leverde in dit proces de voorzitter/trekker van de werkgroep Financiën en Begroting. De werkgroep bestond verder uit adviseurs van de gemeente Emmen en de controller van het SW-bedrijf, de EMCO-groep. Doelstelling van de werkgroep was het opstellen van een begroting 2018 e.v. voor het Leerwerkbedrijf, met input van de andere werkgroepen.

Evaluatie uitvoering Wsw – Gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal voert sinds medio 2014 de Wsw zelfstandig uit. Dit is een gevolg van de besluitvorming door de gemeenteraden van Oldenzaal, Losser en Dinkelland om de GR WOT en Top-Craft BV op te heffen. De Wsw-medewerkers in het groen zijn bij de afdeling Stadswerken van de gemeente ondergebracht en beschut werk wordt voor de gemeenten Oldenzaal en Losser uitgevoerd door Larcom. Klantmanagers van de afdeling WIZ voeren de detacheringen en begeleid werken uit. In opdracht van de gemeente Oldenzaal heeft IROKO een externe evaluatie uitgevoerd van de uitvoering van de Wsw door de gemeente. De evaluatie is uitgevoerd door een analyse van documenten en sociale en financiële informatie/gegevens en door het houden van 15 tot 20 interviews met vrijwel alle betrokkenen bij de uitvoering van de Wsw.

Evaluatie Stichting Dalfsen Werkt – Gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen voert de Wsw sinds 1 januari 2015 zelfstandig uit. Dit gebeurt via de Stichting Dalfsen Werkt (SDW). Via de SDW worden ook (delen van) re-integratietrajecten uitgevoerd. De gemeente Dalfsen heeft IROKO gevraagd een evaluatie van de SDW uit te voeren.Testimonials

"In onze multi culturele samenleving hebben wij dus vaak te maken met allochtone medelanders, waar je toch op een andere wijze mee moet communiceren en het vraagt andere omgangsvormen. IROKO heeft onze experts vaardigheden geleerd waar alle partijen baat bij hebben."
Rinus Opsteegh, Adjunct directeur CED Nomex en EMN Expertise