Meicirculaire 2017: Betalende gemeente Wsw en verschuivingen budget klassieke doelgroep

Meicirculaire 2017: Betalende gemeente Wsw en verschuivingen budget klassieke doelgroep

Begin juni heeft het Rijk de Meicirculaire 2017 gepubliceerd. In het onderdeel Participatie is weer een aantal belangrijke wijzigingen opgetreden. IROKO zet deze voor u op een rij.

Loonprijscompensatie Wsw

Het Rijk heeft op het budget voor de Wsw een loonprijscompensatie toegepast van 2 procent. Het macrobudget Wsw voor 2017 is daardoor verhoogd met ruim € 52 mln. Naar 2021 daalt dit naar ruim € 44 mln als gevolg van de uitstroom uit de Wsw en de efficiencykorting.

Blijfkansen Wsw aangepast

De verdeling van het macro deelbudget Wsw over gemeenten voor de jaren 2017 – 2022 is afhankelijk van de realisatie van het aantal arbeidsjaren/SE Wsw in 2016 en de bijgestelde blijfkansen Wsw per gemeente voor de periode 2017–2022.

De loonprijscompensatie levert de gemeenten mogelijkheden op om de in de cao Wsw afgesproken loonstijging van de Wsw-ers te bekostigen. Tegelijkertijd is het niet alles goud dat er blinkt. In de Meicirculaire zijn (zoals verwacht in de sector) ook de blijfkansen van de Wsw-ers weer verder naar boven bijgesteld. Hierdoor is er voor de komende jaren netto juist sprake van een bijstelling naar beneden van het bedrag per Wsw-plek.

De blijfkans Wsw is landelijk gezien aanzienlijk verhoogd t.o.v. de vorig jaar gehanteerde blijfkans. In 2017 wordt nu een blijfkans gegeven van 96,6% (na demping voor gemeenten met minder dan 100 arbeidsjaren Wsw). Vorig jaar werd deze blijfkans nog geraamd op 95,2%.

Onderstaande tabel geeft voor Nederland als geheel de blijfkansen uit de Meicirculaire 2017 (na demping) weer, het daarop gebaseerde verwachte aantal arbeidsjaren en het gemiddelde deelbudget Wsw per arbeidsjaar. In 2017 wordt de uitstroom uit de Wsw landelijk nu dus geraamd op 3,4%. Na 2017 ligt de uitstroom op ongeveer 4,2 procent per jaar. Dit zijn percentages van de realisatie in 2016. In absolute aantallen ligt de verwachte uitstroom uit de Wsw in 2017 op bijna 2.900 arbeidsjaren en in 2018 – 2022 op zo’n 3.500 arbeidsjaren per jaar. In de Meicirculaire 2016 werd nog uitgegaan van een daling van gemiddeld 4.000 arbeidsjaren in de periode 2017-2021.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Blijfkans (na demping) 96,6% 92,3% 88,0% 83,8% 79,6% 75,4%
Arbeidsjaren/SE Wsw 80.152 76.612 73.071 69.562 66.091 62.631
Deelbudget Wsw per arbeidsjaar €25.240 €24.292 €23.838 €23.315 €23.716 €24.095

Het deelbudget per arbeidsjaar neemt in 2017 af tot € 25.240 euro en daalt vervolgens naar € 23.315 euro in 2020. Na 2020 neemt het budget per plek volgens de huidige verwachtingen weer toe naar   € 24.095 in 2022. De bedragen liggen hoger dan vorig jaar door de loonprijscompensatie. Zonder de loonprijscompensatie is er door de hogere blijfkansen juist sprake van een bijstelling naar beneden.

Betalende gemeente Wsw

In de Meicirculaire krijgt voor de verdeling van de Wsw-middelen het begrip ‘betalende gemeente’ voor het eerst haar beslag. Waar voorheen de ‘woongemeente’ centraal stond bij de verdeling van de Wsw-middelen is dat vanaf 2017 de gemeente waar de medewerker zijn dienstverband heeft. Het voordeel hiervan is dat er nauwelijks meer verrekening tussen gemeenten hoeft plaats te vinden.

Door deze verandering ontvangen gemeenten die geen betalende gemeente zijn ook geen Wsw-budget meer. Uit de financiële bijlage van de Meicirculaire komt naar voren dat dit op een aantal plekken in het land leidt tot forse verschuivingen in de verdeling van de Wsw-middelen. Zo zijn er vanaf 2017 17 gemeenten die helemaal geen middelen meer ontvangen voor de Wsw. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten in Drenthe rond SW-bedrijf Alescon, gemeenten in Zuid-Holland rond de SW-bedrijven Drechtwerk, DZB en Werkse! en rond de nieuwe uitvoeringsorganisatie in Nissewaard.

Ook bij andere gemeenten die een groot deel van hun Wsw-plekken inkopen bij SW-bedrijven buiten hun eigen regio is er sprake van een grote verschuiving. Voorbeelden hiervan zijn Houten (naar Utrecht) en Rijswijk (naar Den Haag).

Verschuivingen budget klassieke doelgroep Wwb

In de verdeling van het deelbudget voor de klassieke doelgroep Wwb over gemeenten treden in 2018 in enkele gevallen vrij grote wijzigingen op ten opzichte van de Decembercirculaire 2016.

De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met veranderingen in de waarden van de verdeelfactoren in het verdeelmodel. Een voorbeeld: de gemeenten Boekel en Zeewolde ontvangen minder deelbudget klassieke doelgroep omdat zij in vergelijking met 2016 minder ongunstig scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde op de verdeelfactoren. Zo zijn er ook gemeenten die vergeleken met vorig jaar ongunstiger scoren op één of meer factoren en daardoor meer budget krijgen. In absolute zin treedt de grootste neerwaartse aanpassing plaats in Amsterdam (- € 2,2 mln) en Rotterdam (- € 0,7 mln), terwijl Den Haag (+ € 1,7 mln) en Tilburg (+ € 0,7 mln) er in absolute zin het meest bij krijgen.

  Grootste dalers (%) Mutatie   Grootste stijgers (%) Mutatie
1 Boekel -56% 1 Opmeer +84%
2 Zeewolde -46% 2 Schiermonnikoog +78%
3 Oisterwijk -46% 3 Oud-Beijerland +52%
4 Lingewaard -39% 4 Neerijnen +47%
5 Meierijstad -39% 5 Staphorst +45%

 

  Grootste dalers (€) Mutatie   Grootste stijgers (€) Mutatie
1 Amsterdam  -2.274.899 1 ’s-Gravenhage + 1.652.927
2 Rotterdam  -729.404 2 Tilburg + 671.008
3 Emmen  -268.640 3 Leeuwarden + 340.793
4 Almere  -263.965 4 Arnhem + 326.541
5 Enschede  -230.368 5 Vlaardingen + 303.936

 

Bonus Beschut werken

In de meicirculaire 2017 wordt de ingestelde Bonus Beschut Werken voor het eerst uitgekeerd. Het gaat daarbij om bonussen voor de gecreëerde plekken in jaren 2015 en 2016 en de een bonus voor beschut werkplekken die in 2015 zijn gecreëerd en in 2016 zijn voortgezet.

Aangezien de realisatie beschutte werkplekken tot nu toe is achtergebleven blijft een belangrijk deel van de beschikbare middelen voor de bonus onbenut. Van de € 11 miljoen die in totaal beschikbaar is in 2017 blijft bijna € 10 mln onbenut. Deze resterende middelen worden nu op verzoek van de Tweede Kamer overgeheveld naar de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel Participatie. Het bedrag wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel van het onderdeel ‘nieuwe doelgroep’.

Meer weten?

Wilt u specifiek voor uw gemeente(n) een analyse van de onderliggende factoren van verschuivingen in uw budgetten of wilt u anderzijds informatie rond dit onderwerp, neem dan contact op met IROKO: info@iroko.nl of 0182 – 303420.Testimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede

Gerelateerd actueel