Programma management

Programmamanagement betreft het voeren van regie over de samenhang van activiteiten en projecten. Dit betekent dat u inzicht geeft in welke doelen er zijn, welke activiteiten/projecten er lopen en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Er zijn veel verschillende definities van programmamanagement. De meest gebruikte definitie is: “Een Programma is het geheel van samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie om één of meer van tevoren gedefinieerde doelstellingen te realiseren die van strategisch belang zijn”.

Programmamanagement wordt vooral toegepast wanneer een veelvoud van projecten met een onderlinge samenhang en met een relatie tot strategische doelstellingen in dezelfde periode moet worden gerealiseerd. De vele projecten en activiteiten in een organisatie, de onderlinge relaties en de afhankelijkheden met de (vaak complexe) omgeving maken dat het managen van veranderingen een grote inspanning van de lijnorganisatie en van het bedrijfsmanagement vergt. Kenmerkend hierbij is dat het gaat om trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij er een duidelijke koppeling is met de strategie van het bedrijf.

Programmamanagement kan met name een bijdrage leveren in situaties waarbij:

  • onduidelijkheid bestaat over de doelen welke moeten worden gerealiseerd;
  • complexe veranderingen moeten worden doorgevoerd;
  • er sterke afhankelijkheden bestaan tussen een veelheid van projecten en activiteiten;
  • de beschikbare capaciteiten beperkt zijn;
  • een turbulente omgeving bestaat waarbinnen de veranderingen moeten worden doorgevoerd;
  • er veel risico’s zijn verbonden aan het doorvoeren van de veranderingen;
  • meerdere mogelijkheden zijn om de veranderingen door te voeren;
  • de resultaten van meerdere projecten nodig zijn om veranderingen mogelijk te maken;
  • het management te veel tijd besteed aan het doorvoeren van veranderingen;
  • het implementeren van veranderingen een grote impact heeft op de primaire processen, waardoor de continuïteit in gevaar wordt gebracht;
  • er behoefte is aan coördinatie van meerdere initiatieven welke één of meer gemeenschappelijke raakvlakken hebben met bestaande bedrijfsprocessen.

Samenvattend kan gezegd worden dat programmamanagement met name geschikt is bij het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie.Testimonials

"Men is inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer."
Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, SW Mare Groep