Quick Scans

Waar behaalt u winst op re-integratie en SW?

Wij geven u graag inzicht in te behalen voordelen en winsten en hebben daartoe twee gespecialiseerde Quick Scans ontwikkeld: de Quick Scan WSW en de Quick Scan Re-integratie. Naast een rapport ontvangt u uiteraard ook advies en aanbevelingen.

Quick Scan Sociale Werkvoorziening

Uitvoering van de IROKO Quick Scan Sociale Werkvoorziening (QSSw)  biedt een objectief en onafhankelijk inzicht in ‘de staat van het SW-bedrijf’ en biedt aanknopingspunten voor een onderbouwde  en gezamenlijke voorbereiding op een nieuwe toekomst. De uitkomsten van de QSSw laten u ook zien op welke wijze de Wsw goedkoper kan worden uitgevoerd. In een korte doorlooptijd van ongeveer zes weken doen wij een kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Wat gebeurt er in een Quick Scan SW?

Wij nemen onder meer de volgende uitvoeringsaspecten onder de loep:

 • de financiële situatie van het bedrijf;
 • de stand van zaken rondom arbeidsontwikkeling en de resultaten ervan;
 • de commercie en de marktbewerking;
 •  het personeelsbeleid;
 • het management, de aansturing en de cultuur;
 • de uitvoering van niet-SW trajecten;
 • de relatie met de gemeente.
Quick Scan Re-integratie

Er is inzicht nodig in het rendement van de huidige re-integratiepraktijk om keuzes te maken en besluiten te nemen. Alle reden om te kijken op welke manier de gemeenten met minder geld meer mensen aan regulier werk kunnen helpen. Hoe kan het effectiever, slimmer en tegen lagere kosten? Op welke vlakken en op welke manier zijn verbeteringen mogelijk? De schaarse middelen moeten immers zo slim mogelijk worden ingezet. Er is allereerst inzicht nodig in het rendement van de huidige re-integratiepraktijk om keuzes te maken en besluiten te nemen.

De IROKO Quick Scan Re-integratie (QSR) geeft de gemeente snel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de re-integratie van uitkeringsgerechtigden in de gemeente. Dit geeft de gemeente aanknopingspunten voor verbeteringen hierin. Op basis van de QSR geven wij de gemeenten aanbevelingen en adviezen over de wijze waarop de verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Wat gebeurt er in een Quickscan Re-integratie?

Door de QSR brengen wij voor u de huidige re-integratiepraktijk binnen uw gemeente objectief in kaart. De QSR bestrijkt een aantal onderwerpen, waaronder:

 • De landelijke en gemeentelijke context
 • Het gemeentelijk participatie/re-integratiebeleid
 • De organisatie van de uitvoering
 • De aansturing van de uitvoering
 • De uitvoeringspraktijk, waaronder de werkgeversbenadering
 • Omvang en besteding re-integratiebudgetten
 • De resultaten van het beleid en de uitvoering

Waar mogelijk wordt uw gemeente op deze onderwerpen vergeleken met andere (gelijksoortige) gemeenten en met ‘koplopergemeenten’. Ook betrekken wij de uitkomsten van landelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) gemeentelijke re-integratie in onze analyse om de praktijk in uw gemeente te spiegelen.

De doorlooptijd van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek is circa 6 weken.

De QSR brengt, op objectieve en onafhankelijke wijze, structuur aan in de wirwar van beschikbare informatie. Dit leidt tot een duidelijk beeld van verbeterpunten en mogelijkheden om verbeteringen door te voeren. Hierdoor krijgt u snel en compact inzicht in te behalen voordelen en winsten.Testimonials

"Succesfactoren: hun inzet en originele creatieve aanpak gecombineerd met een sterke aanpak: niet zeuren en gewoon doen."
Martin Plant, divisie manager Industrie Presikhaaf