Sociaal domein - Huidige opdrachten

4e kwartaal 2016 – Actuele opdrachten IROKO

Een aantal gemeenten heeft IROKO de afgelopen maanden mooie nieuwe opdrachten gegund. Wij zijn daar erg blij mee en werken samen met onze opdrachtgevers en hun medewerkers hard aan het realiseren van de beoogde resultaten. Hieronder staan enkele van deze opdrachten kort omschreven.

Kwartiermaker Participatiebedrijf – Gemeente Ede

De gemeente Ede heeft Jaco van Velden gevraagd als Kwartiermaker op te treden voor het Participatiebedrijf van de gemeente Ede.

De deelnemende gemeenten in het werkvoorzieningschap Permar, waarvan de gemeente Ede de grootste is, hebben besloten deze op te heffen en de uitvoering van de Wsw zelf vorm te geven. De gemeente Ede heeft Jaco van Velden van IROKO aangesteld als Kwartiermaker voor het Participatiebedrijf van de gemeente Ede. Jaco is in juli gestart.

Interim manager Team Ontwikkeling en Ondersteuning – Dienstverlening Drechtsteden

Dienstverlening Drechtsteden, onderdeel van de gemeente Dordrecht, heeft Peter van Bennekom van IROKO na een uitgebreide selectieprocedure gevraagd om op interim basis leiding te geven aan het Team Ontwikkeling en Ondersteuning.

Dienstverlening Drechtsteden voert sinds 1 januari 2016 voor 4 gemeenten de publiekszaken. Peter heeft als opdracht het vormen van een nieuw samenwerkend en resultaatgericht team. Het team heeft als opgave zowel de menselijke als digitale dienstverlening excellent te maken. In dit streven staat de klant centraal. Dit betekent beleid maken en ook zorgen voor realisatie in de praktijk. Peter heeft met zijn team gezorgd voor een roadmap waarin per jaar de impact en het bijhorende verandertraject staat geduid. Een groot aantal projecten is opgestart. Dit jaar realiseren we bijvoorbeeld nieuwe kanalen zoals live chat en aansluiting op Mijn Overheid, maar ook het op B1 taalniveau schrijven binnen de gemeente en het getraind zijn op dienstverlenend gedrag voor klantcontactmedewerkers.

Verkenning arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten – Dagelijks Bestuur DSW Rijswijk e.o.

In april 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van DSW Rijswijk e.o., bestaande uit drie wethouders van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer, IROKO opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar toekomstscenario’s voor de arbeidsparticipatie van inwoners met een arbeidsbeperking. Aanleiding hiervoor waren de uitgebreide verantwoordelijkheden van de gemeenten voor de (arbeids)participatie van inwoners met een arbeidsbeperking. Verder leidde de in 2014 ingezette herstructurering van DSW voor het bestuur nog onvoldoende tot de juiste strategische keuzes voor de toekomst. Jaco van Velden en Peter van Nes hebben deze opdracht voor de drie betrokken gemeenten uitgevoerd.

Het eindrapport van de verkenning is eind september 2016 opgeleverd. In het rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt, beoordeeld op een aantal beoordelingscriteria en van een financiële onderbouwing voorzien. De uitgewerkte scenario’s zijn vooral gebaseerd op de visies en behoeften van de betrokken gemeenten. Ook is een analyse van de uitvoeringsorganisatie DSW gemaakt.

De uiteindelijke keuze voor een scenario is aan het bestuur van DSW Rijswijk e.o. Op basis van de verkenning komen twee voorkeursscenario’s naar voren: het gezamenlijk lokale netwerkbedrijf en een Sociaal Werkbedrijf met Zoetermeer als centrumgemeente. In het scenario gezamenlijk lokaal netwerkbedrijf kiezen de gemeenten voor blijvend samenwerken op het terrein van zowel de Wsw, re-integratieplekken en (nieuw) beschut werken. Hierbij wordt voor het meest kwetsbare deel van de doelgroep, ook voor de huidige Wsw-ers die zijn aangewezen op beschut werk, gekozen voor het realiseren van zo veel mogelijk lokaal georganiseerde werkplekken in een maatschappelijke context. In het centrumgemeente scenario draagt iedere gemeente apart zorg voor de organisatie van (leer)werkplekken voor re-integratie en nieuw beschut werken. Dit houdt dan in dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling wordt geliquideerd en Rijswijk en Leidschendam-Voorburg de uitvoering voor de huidige populatie Wsw-medewerkers inkopen bij een nieuw Zoetermeers Wsw-bedrijf of elders.

Belangrijk is dat in beide voorkeursscenario’s de belangen van de huidige Wsw-medewerkers voorop staan. De dienstverbanden van en de werkplekken voor de Wsw-medewerkers zijn en blijven gegarandeerd.

Het Algemeen Bestuur van DSW heeft geconstateerd dat de beide voorkeursscenario’s reële kansen bieden voor de toekomst. In de komende maanden wordt het besluitvormingsproces in het bestuur van DSW en bij gemeenten doorlopen. Eén of beide scenario’s zullen daarna worden uitgewerkt in een businesscase.

Ondersteuning Financieel spoor Werkbedrijf – Gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben zich de afgelopen tijd gebogen over de koers met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet en het sociaal werkbedrijf SWA. Het plan is om de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet te combineren met de uitvoering van de Wsw in een (Alphens) Werkbedrijf. Hiertoe is door de gemeenten de afgelopen maanden een Koersplan opgesteld.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft Peter van Nes van IROKO gevraagd om ondersteuning en advies te bieden bij de uitwerking van het financieel spoor van het Koersplan. In nauwe samenwerking en afstemming met financiële adviseurs, beleidsadviseurs en leidinggevenden van de gemeenten, is een indicatieve begroting voor het Werkbedrijf opgesteld. Dit is drie stappen gebeurt.

Op de eerste plaats is de huidige situatie in beeld gebracht op basis van actuele begrotingen van de drie gemeenten en van SWA. Vervolgens zijn de financiële effecten van autonome ontwikkelingen meerjarig in beeld gebracht en is een onderbouwing gegeven voor de middelen die meerjarig nodig zijn om de banenafspraakbanen en de nieuw beschut werken plekken te realiseren voor inwoners met een arbeidsbeperking. Tot slot zijn enkele beleidsinterventies die in lijn zijn met het Koersplan financieel doorgerekend. Dit betreft een breed spectrum aan interventies, variërend van (nog) meer focus op werk aan de poort, meer aandacht voor inwoners die al wat langer in de uitkering verblijven, tijdelijke dienstverbanden met het Werkbedrijf gericht op zo snel mogelijk doorstroom naar regulier werk voor inwoners die al lang een uitkering hebben maar wel gemotiveerd zijn om te werken en een brede inzet van loonkostensubsidies ook mensen zonder een arbeidsbeperking maar die wel een loonwaarde hebben die kleiner is dan 100% van het minimum loon. Hieruit blijkt dat investeringen rendement oplevert, zowel in termen van het aantal mensen dat werk vindt als in de BUIG-lasten.

Voorzitter werkgroep Financiën en Begroting Leerwerkbedrijf – Gemeente Emmen

De gemeente Emmen is vanaf de zomer van 2016 druk bezig met het maken van een bedrijfsplan voor het Leerwerkbedrijf. Verschillende werkgroepen zijn van start gegaan, elk met een specifiek onderwerp bijvoorbeeld dienstverleningsconcept en personeel & organisatie. Peter van Nes is door de gemeente Emmen gevraagd om in dit proces te fungeren als voorzitter/trekker van de werkgroep Financiën en Begroting. De werkgroep bestaat verder uit adviseurs van de gemeente Emmen en de controller van het SW-bedrijf, de EMCO-groep. Uiteindelijk dient er een begroting 2018 e.v. voor het Leerwerkbedrijf te worden opgesteld, waarbij de resultaten van de andere werkgroepen vanzelfsprekend een belangrijke invloed hebben.

Evaluatie uitvoering Wsw – Gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal voert sinds medio 2014 de Wsw zelfstandig uit. Dit is een gevolg van de besluitvorming door de gemeenteraden van Oldenzaal, Losser en Dinkelland om de GR WOT en Top-Craft BV op te heffen. Alle Wsw-medewerkers van de  gemeente Oldenzaal hebben een Wsw-dienstverband gekregen met de Stichting Werkprojecten Oldenzaal, die verder zo goed als leeg is.

De Wsw-medewerkers in het groen zijn bij de afdeling Stadswerken van de gemeente ondergebracht en beschut werk wordt voor de gemeenten Oldenzaal en Losser uitgevoerd door Larcom. Klantmanagers van de afdeling WIZ voeren de detacheringen en begeleid werken uit.

De gemeente Oldenzaal is in algemene zin tevreden over hoe de uitvoering van de Wsw op dit moment verloopt, maar wil graag indien mogelijk verder optimaliseren in bijvoorbeeld de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden en taken. Verder wil de gemeente realistische toekomstverwachtingen afgeven. Om deze reden heeft de gemeente Oldenzaal aan IROKO gevraagd een externe evaluatie uit te voeren van de uitvoering van de Wsw door de gemeente. De evaluatie wordt uitgevoerd door een analyse van documenten en sociale en financiële informatie/gegevens en door het houden van 15 tot 20 interviews met vrijwel alle betrokkenen bij de uitvoering van de Wsw. Het eindrapport van de evaluatie wordt eind november verwacht.

Evaluatie Stichting Dalfsen Werkt – Gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen voert de Wsw sinds 1 januari 2015 zelfstandig uit. Dit gebeurt via de Stichting Dalfsen Werkt (SDW). Via de SDW worden ook (delen van) re-integratietrajecten uitgevoerd. De gemeente Dalfsen heeft IROKO gevraagd een evaluatie van de SDW uit te voeren. De uitvoering van de opdracht bevindt zich in de beginfase. Oplevering van de eindrapportage wordt begin 2017 verwacht.

 

 

 Testimonials

"In onze multi culturele samenleving hebben wij dus vaak te maken met allochtone medelanders, waar je toch op een andere wijze mee moet communiceren en het vraagt andere omgangsvormen. IROKO heeft onze experts vaardigheden geleerd waar alle partijen baat bij hebben."
Rinus Opsteegh, Adjunct directeur CED Nomex en EMN Expertise