Jaco van Velden

Senior Consultant IROKO

‘Ik heb een hands-on mentaliteit’ 

Ik heb 15 jaar ervaring als adviseur van gemeente, SW-bedrijven en het Rijk op het terrein van Werk & Inkomen, Sociale Werkvoorziening, Arbeidsmarktbeleid en Participatie. Ik ben een ervaren procesbegeleider in trajecten waarin beleid vertaald wordt naar een integraal ingerichte uitvoering. Ik heb uitgebreide actuele kennis van ontwikkelingen in het sociale domein (participatiewet, decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg). Ik weet draagvlak te creëren, bruggen te bouwen en mensen te stimuleren. Mijn kernkwaliteiten zijn: betrokken, duidelijk, praktisch, vasthoudend, resultaatgericht met een hands-on mentaliteit.

Selectie van uitgevoerde opdrachten:

Vanuit IROKO:

Kwartiermaker lokale uitvoering WSW gemeente Oldenzaal (Januari 2013 – heden).

Doelstelling: Ontwikkeling en inrichting van het gemeentelijke regiebureau voor de uitvoering WSW en ontwikkeling en inrichting van de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie voor detachering en begeleid werken. Dit als startpunt en integraal onderdeel van de toekomstige lokale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet.

Bedrijfsvergelijking uitvoering Sociaal Domein (April 2013 – Augustus 2013).

Doelstelling: cijfermatige vergelijking van de uitvoeringsorganisaties van  twee gemeenten op het terrein van sociale zaken en de WMO. Dit als eerste stap in de oriëntatie op verdergaande samenwerking op het sociaal domein tussen de twee gemeenten.

Ontwikkeling businesscase Participatiebedrijf Brabantse Wal (Februari 2013 – Juli 2013).

Doelstelling: Ontwikkeling van vier scenario’s voor het toekomstige uitvoeringsmodel voor re-integratie en activering voor de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen, inclusief financiële onderbouwing.

Eindevaluatie Pilot Werkpleinen (Pilot 3 Werken naar Vermogen) (Januari 2013 – April 2013).

In onderaannemerschap van Ernst & Young Advisory. Hoofdopdrachtgever: Ministerie van SZW.

Periode 2008 – 2012:

2011 – 2012

GR Tomin Groep: Projectleider voorbereiding Wet Werken naar Vermogen Gemeenschappelijke Regeling Tomin Groep. Opstellen scenario’s voor de toekomstige uitvoering van de WWnV in de regio Almere-Gooi & Vechtstreek, met ambtelijke projectgroep uitwerken businesscase regionaal Werk & Mensontwikkelbedrijf, uitwerken herstructureringsplan WSW. Procesbegeleiding ambtelijk en bestuurlijk in het keuzeproces van 11 gemeenten rond de WWnV en de toekomstige uitvoering van de WSW.

2011 – 2012

GR Pauw Bedrijven: Projectleider scenario’s en herstructurerings-plan GR PAUW Bedrijven. Opstellen scenario’s rol SW-bedrijf PAUW bedrijven in de toekomstige uitvoering WWnV in de regio Nieuwegein-IJsselstein-Breukelen, financiële doorrekening van de scenario’s, procesbegeleiding opstellen herstructureringsplan WSW.

2011-2012

Gemeente Elburg: Begeleiding van het proces om te komen tot kaderstelling van de gemeenteraad rond de bezuinigingen die op de gemeente Elburg afkomen.

2012

IBN Holding: Ondersteuning bij het opstellen van het Herstructureringsplan voor SW-bedrijf IBN Holding (regio Oss).

2011

Gemeente Oss: procesbegeleiding keuzes regionale uitvoering Wet Werken naar Vermogen en WSW in de regio Noordoost-Brabant (regio WSW bedrijf IBN Holding), inclusief organiseren regionale bestuurlijke conferentie.

2010-2012

Ministerie van SZW: Projectleider Monitoring en evaluatie Pilot 2 en Pilot 3 Werken naar Vermogen. Pilot 2 betreft de Pilot gericht op de omschakeling van SW-bedrijven van productie- naar arbeidsontwikkelbedrijven. Pilot 3 betreft de Pilot gericht op de ontwikkeling van integrale dienstverlening voor de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt.

2009-2010

Gemeente Tilburg: Projectleiding implementatie Participatiebudget. Onder andere procesbegeleiding bij het keuzes rond de inzet van het participatiebudget en integrale inrichting van de uitvoering rond re-integratie, inburgering en educatie.

2008-2009

Gemeente Venlo: Projectleiding implementatie Participatiebudget. Ontwikkeling beleidsvisie, werkprocessen voor integrale uitvoering, inrichting bedrijfsvoering en planning en control.

2008-2009

Ministerie van WW&I: Dagelijkse projectleiding Landelijk Projectbureau Voorbereidingstrajecten Participatiebudget. Aansturing en advisering vanuit het Rijk van de lokale voorbereidingsprojecten op het participatiebudget. Ontwikkeling van Handreikingen voor gemeenten, inhoudelijke ondersteuning bij regionale symposia Participatiebudget.                 

Nevenactiviteiten:

1995-1997     Penningmeester en voorzitter Ruimtelijk Economisch Dispuut, Economische Faculteitsvereniging Rotterdam

2007-2008     Lid Denktank Techniek ROC Zadkine, Rotterdam

2010–2013   Manager jeugdhockeyteams hockeyvereniging

2011-2012     Ouderling (en bestuurslid) kerk

2012-heden    Burgerraadslid deelraad Rotterdam IJsselmonde

 

Jaco van Velden is bereikbaar via jvvelden@iroko.nl of 06-51569127