Businesscases

Een Businesscase geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende is om de initiële investeringskosten te dekken. Het Businessconcept is het startpunt, het originele idee wat men uitwerkt, volledig doorrekent en eventueel bijstelt.

Op basis van de Businesscase:

  • Kan worden bepaald of het project voldoende waarde creëert en of die waarde ook in voldoende mate kan worden vertaald in een directe opbrengstenstroom voor het project;
  • Kan financiële haalbaarheid van verschillende uitvoeringsvarianten over de gehele levenscyclus eenvoudig worden vergeleken;
  • Kunnen besluitvormers een besluit nemen over het al dan niet investeren in het project en de daaraan te stellen voorwaarden;
  • Kan een financier besluiten al dan geen vermogen beschikbaar te stellen om te investeren in het project;
  • Kan gedurende het project worden gestuurd op financiële haalbaarheid.

Een Businesscase brengt o.a. het volgende in kaart:

– Partijen
– Inkoopmogelijkheden
– Kosten
– Tijd
– Investeringskosten
– Exploitatielasten
– Opbrengsten
– Tekorten


Testimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede