Beleidsadvisering en - onderzoek

Elk beleidsonderzoek heeft een specifieke probleemstelling die je goed moet doorgronden voordat je een adequaat onderzoeksontwerp kunt maken. Daarbij moet je niet alleen kiezen uit een breed scala van methoden en technieken maar ook een verbinding leggen tussen het onderzoek en het beleidsproces waarbinnen het onderzoek een rol speelt. Bovendien moet je allerlei lastige uitvoeringsknelpunten weten te beheersen.

Uitgangspunt voor beleidsonderzoek is altijd de beleidsvraagstelling en de context waarbinnen die vraagstelling tot stand is gekomen. Daaruit moet onder meer blijken welke rol het onderzoek speelt in het beleidsproces. De aanpak van het onderzoek vloeit hier in hoofdlijnen uit voort. Daarnaast moeten nog een groot aantal keuzen gemaakt worden in de uitwerking van die aanpak: welke informatiebronnen worden geraadpleegd, welk veldwerk is nodig, welke kennis en vaardigheden worden ingezet, hoe ziet de planning eruit en hoe worden de onderzoeksvragen uiteindelijk beantwoord. Bij een nauwgezette uitvoering van het onderzoek hoort: projectorganisatie, voortgangsbewaking, kwaliteitscontrole, omgang met de opdrachtgever en rapportage.Testimonials

"In onze multi culturele samenleving hebben wij dus vaak te maken met allochtone medelanders, waar je toch op een andere wijze mee moet communiceren en het vraagt andere omgangsvormen. IROKO heeft onze experts vaardigheden geleerd waar alle partijen baat bij hebben."
Rinus Opsteegh, Adjunct directeur CED Nomex en EMN Expertise